SIREN 2 HOTEL

Địa điểm: Tp.Nha Trang- Khánh Hòa

Mô tả: 30 tầng x+ 1 hầm

Tình trạng: Đang triển khai