OFFICE BUILDING

Địa điểm:Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

Quy mô dự án: 14 tầng

Tiến độ: Đang triển khai