ARISA HOTEL

Địa điểm: Tp.Vũng Tàu

Mô tả: 8 tầng

Tình trạng: Đã hoàn thiện