NHA TRANG – SIREN HOTEL

Công trình: Siren Hotel

Đđim: 96 Trần Phú, Tp.Nha Trang

Mô t: 15 tầng (6.700m2)

Vượt nhịp: 9m

Tình trng: Đã hoàn thiện và đi vào khai thác sử dụng

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm TBOX