MAJESTIC 3 HOTEL 4

Địa điểm: 96 Trần Phú, Tp.Nha Trang- Khánh Hòa

Mô tả: 27 tầng + 1 hầm

Tình trạng:  Đã hoàn thiện