KARAOKE AN PHÚ ROYAL

Công trình: Karaoke An Phú Royal

Đđim: Thành phố mới Bình Dương

Mô t: 8 tầng

Tình trng: Đang thiết kế

Nhim v : Tư vấn thiết kế  & chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm TBOX