VĂN PHÒNG LÀM VIỆC NHÀ MÁY BIA HOÀNH SƠN

Địa điểm: Thị xã Hồng Lĩnh- Hà Tĩnh

Mô tả: 2 x 1000m2

Tình trạng: Đang thi công

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX