VĂN PHÒNG HOÀNG KẾ THIỆN

Địa điểm : Hoàng Kế Thiện  – Hải Phòng

Tư vấn kiến trúc : TBOX VIỆT NAM

Mô tả : 7 tầng x 300m

Tình trạng : Đang thi công

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX và thi công cốp pha, công trình đạt chỉ tiêu vượt nhịp 10m