TRỤ SỞ CÁC BAN NGÀNH ĐÀ NẴNG

Địa điểm: Thành phố Đà Nẵng

Mô tả: 25.000m2

Tình trạng: Đang thi công