THIÊN THIÊN HƯƠNG HOTEL

Địa điểm: Thị xã Tân Châu- An Giang

Mô tả: 9 tầng (6.700m2)

Tình trạng: Đang thi công