THÁI THỊNH HOTEL

Địa điểm: 24/6 Nguyễn Thiện Thuận- Tp.Nha Trang- Khánh Hòa

Mô tả: 20 tầng

Tình trạng: Đã hoàn thiện