MARIS HOTEL

Địa điểm: Trần Quang Khải- Tp.Nha Trang- Khánh Hòa

Mô tả: 30 tầng + 1 hầm

Tình trạng: Đang thi công