LUCKY SUN HOTEL

Địa điểm: Tp.Nha Trang- Khánh Hòa

Mô tả: 25 tầng

Tình trạng: Đang triển khai