DAPHOVINA HOTEL 4

Địa điểm:                            47 Bắc Sơn- Tp.Nha Trang- Khánh Hòa

Mô tả:                                 20 tầng

Tình trạng:                          Đã hoàn thiện 8