BẮC NINH- TỔ HỢP VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Địa điểm:  Đại Dồng – Bắc Ninh

Mô tả: 7 tầng x600m2

Tình trạng:  Đang thi công

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX